Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb 20 år

Den 14. mai i 1994 ble Møre og Romsdal Rasefjærfe-klubb stiftet. Det var Einar Karlsen i Torvikbukt på Nordmøre som tok initiativ til å få startet en lokalklubb av Norsk Rasefjærfeforbund i Møre og Romsdal. Det var ganske mange som også den gang hadde hobbyhøns og andre fjærferaser i fylket.

Mange (spesielt på Nordmøre) var tilsluttet Trøndelag Rasefjærfeklubb mens andre var direktemedlemmer i Norsk Rasefjærfeforbund.

Det ble jobbet iherdig ett par måneder før stiftelsesmøtet i Molde, og i den forbindelse ble det dannet et interim- styre på tre personer som satt fram til stiftelsesmøtet. Disse var Lisbeth Sylte, Averøy (formann), Daghild Rånes, Averøy (kasserer) og Gjøran Storsæther, Frei (sekretær). Men det var vel i hovedsak Einar Karlsen som var den mest aktive. 

Han hadde god kontakt med Elliot Bjørnli i Norsk Rasefjærfe-forbund, og fikk tilsendt medlemslista. Det ble ringt rundt til alle som var medlemmer i Norsk Rasefjærfeforbund i Møre og Romsdal, pluss alle andre i fylket som vi etterhvert fikk greie på hadde høns.

På stiftelsesmøtet ble Einar Karlsen valgt som lokal- klubbens første formann.

I løpet av året hadde vi to medlemsmøter, laget oppdrettsliste og logo. Logoen vår var det Randi Langvik fra Averøy som tegnet. Etterhvert fikk klubben medlemmer fra både Trøndelag og Sogn og Fjordane. Det første året hadde Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb 34 medlemmer.

I 1996 arrangerte klubben lokalutstilling på Vestnes sammen med Kaninavlslaget og Tropefuglforeninga. ”Vestnesutstillinga” ble arr. 12. og 13. oktober 1996 med ca. 130 påmeldte høns/dverghøns. Odd Wilson og Ole Larsen var dommere.

Utstillingsburene lånte vi, og de kom med båtfrakt fra Stavanger til Florø. Jan T. Jemtegård og Magne Tøsse kjørte til Florø og hentet dem. Burene måtte tilbake til Tønsberg, og de to samme personene kjørte dem dit etterpå. Det er den eneste lokalutstillinga som klubben har hatt.

Senere kjøpte klubben endel bur selv, 9 x 4 utstillingsbur for dverghøns. Jan T. Jemtegård laget sammen med Ottar Hofseth bunn til alle burene.

I 1996 hadde medlemstallet økt til 74 stk.

Samme år ble vår medlem Per Steinar Myklebust, tildelt forbundets sølvnål for sitt mangeårige arbeid med rasefjærfe. I 2011 fikk også Jan T. Jemtegård den ære å bli tildelt forbundets sølvnål.

I 1997 kom Sølvi Hansen inn i klubben som tillitsvalgt. Hun ble senere valgt som leder i Norsk Rasefjærfe-forbund.

I november samme år omkom klubbens leder Asbjørn Noreide (33) omkom en tragisk bilulykke sammen med sin kone Hege (32) ved Biri.

Nestleder Jan T. Jemtegård overtok da som leder frem til årsmøtet i 1998.

Disse har vært ledere i Møre og Romsdal Rasefjærfeklubb:

1994- 1995:  Einar Karlsen

1996          :  Oddleif Resheim

1997          :  Asbjørn Nordeide/Jan T. Jemtegård

1998- 2008:  Ottar Hofseth

2009          :  Oddleif E. Resheim

2010          :  Ottar Hofseth

2011          :  Gjøran Storsæther

2012- 2014:  Kjetil Uri

I 1999 kom medlemsbladet vårt, Møre – Fjøra, ut for første gang. Det ble sendt ut til medlemmene 5 til 6  ganger pr. år og inneholdt informasjon om klubbens drift, møteinnkallinger, referat, annonser

oppdretts-liste, fjærfehistorier m.m.

F.o.m. våren 2013 ble Møre-Fjøra sendt som e-post, men de som ikke har mulighet til å motta den på e-post får Møre-Fjøra sendt i papirutgave i posten som før.       I 2004 fikk klubben egen hjemmeside på internett, men aktiviteten på siden var liten, og den ble avviklet i 2008.

Våren 2012 opprettet klubben egen facebook side, og i juni samme år fikk klubben ny hjemmeside (www.mrrfk.com). Det var Sylvi Bjørneset som først tok initiativ til å opprette hjemmeside. I feb. 2014 tok Endre Romuld over som web. red. Begge to har gjort en kjempejobb, og oppdatert hjemmesiden jevnlig. At den har livets rett viser besøkstallet.

Hvert år arrangeres det ca. 5 medlemsmøter/treff. I den lyse årstid blir møtene i hovedsak holdt hjemme hos medlemmene. Der får vi se mange forskjellige fjærferaser, får nye ideer og ikke minst,- treffe masse hyggelige mennesker.

På hvert møte prøver styret å legge opp til en aktuell agenda  som tar opp saker som vi fjærfefolk til enhver tid er opptatt av.

Vi har i flere år deltatt med PR stand med fugler på forskjellige arrangement. I mange år var klubben et fast innslag på Matfestivalen i Ålesund og Gla’ dagen i Vegsund. De siste fem årene har klubben profilert seg til de grader på Dyregod-dagane på Batnfjordsøra. Her  er det anlagt en kjempefin dam for svømmefugl og  klubbens medlemmer har opparbeidet området med flere bur, og gjort plassen meget publikumsvennlig. Det er Torbjørn Ræstad som har vært primus motor for klubbens deltagelse i Dyregod-dagane.

Dyregod-dagane er den største landbruksmessa i Midt-Norge, og i 2013 hadde den ca 15 000 besøkende

I 2001 ble Landsmøtet i Norsk Rasefjærfeforbund arrangert i Ålesund med Møre og Romsdal RFK som arrangør.

Flere av medlemmene har deltatt på Norsk Rasefjærfeforbund sin årlige Landsutstilling.

Per Steinar Myklebust er veteranen som stilte ut høns allerede på den første Landsutstillinga i 1978. Jan T. Jemtegård er også en veteran i utstilling-sammenheng og har deltatt på Landsutstillinger mange år. Senere har også Sandra Jemtegård Uri, Kjetil Uri, Maria M. Uri, Victoria P. Uri, Kjellrun Uri, Ottar Hofseth og Gjøran Storsæther stilt ut høns. Alle har hentet hjem mange utmerkelser og premier for sine fugler.

Jan T. Jemtegård og Kjetil Uri stilte også ut Hollandsk Dverg på Skandinavisk Rasefjerkræ utstilling i Herning, Danmark i 2003, og tok med seg flere premier hjem til Norge.

I klubben er det fortsatt tre medlemmer som var med på stiftelsesmøtet i 1994, og som har vært medlem i alle disse 20 årene.

Jan T. Jemtegård har med sin erfaring og kunnskap om høns og fugler fungert som en mentor for mange av de andre i klubben. Han har i de fleste årene vært endel av styret, de fleste årene som nestleder.

Oddleif E. Resheim har vært leder i klubben i to år, henholdsvis i 1996 og 2009 pluss mange år som styremedlem.

Gjøran Storsæther var leder i 2011, og har vært sekretær i 17 år.

Møre og Romsdal RFK har i alle disse 20 årene hatt en forholdsvis høy aktivitet og et stabilt medlemstall.

Klubben har betydd mye for hobbyfjærfeholdet i Møre og Romsdal. Vi har et kjempefint miljø og nye kontakter er knyttet, og erfaringer er utvekslet til felles nytte.

Klubben vil rette en stor takk til alle som har stilt opp i alle disse 20 årene. Uten felles innsats har det vært vanskelig å drive klubben vår. Spesielt vil vi takke alle som har hatt medlemstreff hjemme hos seg. Her er det noen som spesielt har utmerket seg. Ottar Hofseth i Vegsundet har stort sett invitert til medlemstreff hvert år, og Judit og Rolf Bøe i Bøfjorden har arrangert Sommertreff 10 ganger.

                                                             Gjøran Storsæther

Om NRFF

Om NRFF

NRFF`s formål er å fremme kontakten mellom hobbyrasefjærfeavlere, og å ivareta og forbedre våre fjærferaser samt formidle informasjon.

Norsk Rasefjærfeforbund er en interesseorganisasjon for de mange som driver med fjærfe som hobby.

Det er sikkert mange som stusser når de ser navnet rasefjærfe, men dette er fordi en del av medlemmene driver med fjærfe for utstilling, der disse blir vurdert og bedømt etter sertifiserte dommere. Dyrene blir vurdert etter Skandinavisk Standard for fjærkre, der hver rase er beskrevet angåpende helhetsinntrykk, balanse, farve osv.

De aller fleste medlemmene har fjærfe for gleden og nyttens skyldog ikke alle har raserene dyr.

Det er 17 lokalklubber og 3 spesialklubber i tilleg til Norsk Dommerring tilknyttet Norsk Rasefjærfeforbund. Medlemskap i forbundet inkluderer medlemskap i en av lokalklubbene.

Norsk Rasefjærfeforbund utgir 6 ganger i året medlemsbladet Hobbyfjærfe.

Hvert år arrangeres det en Landsutstilling i regi av en av lokalklubbene. På utstillinger krever Norsk Rasefjærfeforbund fast fotring på dyrene. Disse ringene selges til forbundets medlemmer etter egen ringliste. Forbundet har også en del fagbøker for salg.

Norsk Rasefjærfe Forbund (NRFF) favner alle som ønsker å ha fjærfe som en hobby, enten med rasefjærfe for oppdrett og utstilling, eller for å ha det hyggelig med høns eller annet fjærfe i hagen. Vi har i dag 15 aktive lokalklubber som dekker alle fylker med unntak av Troms og Finmark. I tillegg er det tre spesialklubber, for Jærhøns, svømmefugler og for Dverg Kochin og Kochin. NRFF har i dag ca. 700 medlemmer fordelt over hele landet. 

Forbundet samler alle lokalklubbene, slik at vi står under en organisasjon, med årlige landsmøter og landsutstillinger. I tillegg kommer bladet Hobbyfjærfe ut seks ganger i året. Som medlem av NRFF har du i tillegg mulighet til å være med i en lokalklubb. I lokalklubbene er det ofte regelmessige medlemsmøter, fjærfesamlinger, lokalutstillinger og oppdretterturer. 

Det å ha et sosialt nettverk rundt hobbyen vår, styrker samholdet og øker gleden ved fjærfeholdet. På tvers av alder og erfaring utveksles erfaringer og lærdom rundt fjærfeoppdrett og dyrehold. Vi har alle vært nye med fjærfe en gang, og ingen spørsmål er dumme!
 
Medlemsbladet Hobbyfjærfe kom ut første gang i 1978, den gang var det bare to utgaver i året. Bladet har forandret seg i takt med medlemsmassen, i dag er det seks utgaver i året. Bladet er NRFFs kanal til å bringe videre informasjon, fagartikler, rasenyheter og nytt fra medlemmene. Men hovedsaklig er Hobbyfjærfe et medlemsblad for og av medlemmene, og er den viktigste kontakten oss i mellom. Opplaget er 1.500 per utgave. Bladet sendes også ut til veterinærer, skoler, museer og andre faglige institusjoner. 

Dersom du ønsker å bidra med stoff til bladet eller bilder, vær vennlig og send dem til redaktøren (og husk at lista for å bidra er lav!). 

Adresse:
Hobbyfjærfe
v/Turid Håland
Musseronstien 11F
4635 Kristiansand S

Nyeste kommentarer

17.01 | 17:21

Hei! Er det noen som kan skaffe meg noen halefjær fra påfugl? Løse fjær som naturlig faller av er glimrende. Skal brukes til fluebinding

30.06 | 08:34

Hei
Er det noen som har indisk løpeender for salg? Er interessert både i voksne, kyllinger og rugeegg.

13.02 | 16:35

Noen som har ruge egg av isabellafarget Brahma?

11.12 | 16:13

Hei noen her som har brakel /eller driver med de?

Del denne siden