Forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS

 

Godt nyttår alle sammen!! Ser på nett at mange har starta rugemaskina alt, enkelte går kanskje med ein draum om import. Det er strenge reglar for dette, nettopp for å hindre utbrudd av uønska sjukdom i Norge.

Her er lovdata frå Mattilsynet.

Forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS

Dato

FOR-2001-12-28-1616

Departement

Landbruks- og matdepartementet

Publisert

I 2001 hefte 17

Ikrafttredelse

01.01.2002

Sist endret

Endrer

Gjelder for

Norge

Hjemmel

Kunngjort

11.01.2002

Rettet

07.06.2012 (EØS-henvisninger)

Korttittel

Forskrift om samhandel, fjørfe og rugeegg

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 28. desember 2001 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 og § 19 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 2009/158/EF som endret ved beslutning 2011/214/EU og beslutning 2011/879/EU, vedtak 2009/436/EF, vedtak 95/410/EF sist endret ved vedtak 98/277/EF, vedtak 2003/644/EF og vedtak 2004/235/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1319, 9 jan 2004 nr. 110, 6 jan 2005 nr. 10, 18 des 2008 nr. 1572, 13 mai 2009 nr. 509, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812, 18 mai 2012 nr. 444, 5 nov 2012 nr. 1026, 12 des 2013 nr. 1470.

Kapittel I. Formål og virkeområde

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sykdommer i forbindelse med handel med levende fjørfe og rugeegg.

0

Endret ved forskrift 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009).

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder de dyre- og folkehelsemessige betingelser for samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS-området.

Forskriften gjelder ikke innførsel av fjørfe i forbindelse med flytting, midlertidig innførsel eller tilbakeførsel i forbindelse med opptreden, utstilling, konkurranse og liknende.

0

Endret ved forskrifter 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009), 13 mai 2009 nr. 509.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1)

Fjørfe: høns, kalkuner, gjess, ender, rapphøns, strutsefugl (Ratitae), vaktler, fasaner, perlehøns og duer som oppdrettes, holdes i fangenskap, holdes for avl, produksjon av kjøtt eller konsumegg, eller til utsetting som fuglevilt.

2)

Rugeegg: egg lagt av fjørfe for utruging.

3)

Daggamle kyllinger: fjørfe som er yngre enn 72 timer og som ikke er fôret etter klekking. Moskusand (Cairina moschata) eller krysninger av denne kan likevel være fôret.

4)

Avlsfjørfe: fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og som skal benyttes til produksjon av rugeegg.

5)

Bruksfjørfe: fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og oppdrettet for produksjon av kjøtt og/eller konsumegg, eller utsetting som fuglevilt.

6)

Slaktefjørfe: fjørfe som føres direkte til slakteri, hvor slakting skal skje snarest mulig etter ankomst og uansett innen 72 timer.

7)

Flokk: alt fjørfe med samme helsestatus som holdes under samme forhold eller i samme rom, og som utgjør en epidemiologisk enhet. For fjørfe holdt i hus gjelder dette alle fugler som deler felles luftrom.

8)

Driftsenhet: et anlegg hvor det oppdrettes eller holdes avls- eller bruksfjørfe. En driftsenhet kan omfatte en eller flere fjørfevirksomheter.

9)

Fjørfevirksomhet: et anlegg eller del av et anlegg som ligger på samme sted, med et av følgende aktivitetsområder:

a)

Avlsenhet: en enhet som produserer rugeegg til produksjon av avlsfjørfe.

b)

Formeringsenhet: en enhet som produserer rugeegg til produksjon av bruksfjørfe.

c)

Oppdrettsenhet: en enhet som oppdretter avlsfjørfe fram til reproduktivt stadium, eller eggleggende bruksfjørfe fram til eggleggende stadium.

d)

Rugeri: en enhet for utruging og klekking av rugeegg og levering av daggamle kyllinger.

10)

Godkjent fjørfevirksomhet: en fjørfevirksomhet som er godkjent i henhold til forskrift av 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter eller tilsvarende bestemmelser gitt i samsvar med direktiv 90/539/EØF.

11)

Autorisert veterinær: veterinær som av offentlig veterinærmyndighet i avsenderlandet, og under dennes ansvar, har fått til oppgave å utføre inspeksjon i en fjørfeenhet.

12)

Offentlig godkjent laboratorium: et laboratorium som er godkjent av avsenderlandets offentlige veterinærmyndighet til å utføre de diagnostiske tester som er angitt i denne forskriften.

13)

Helseundersøkelse: inspeksjon av helsestatus av alt fjørfeet i en fjørfeenhet utført av offentlig eller autorisert veterinær.

14)

Karantenestasjon: et anlegg hvor fjørfe holdes fullstendig isolert uten direkte eller indirekte kontakt med annet fjørfe og hvor de observeres og testes over tid.

15)

Land med ikke-vaksinerende status hva angår Newcastle disease: Sverige, Finland og Norge.

0

Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1319, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009), 13 mai 2009 nr. 509.

Kapittel II. Vilkår ved innførsel og utførsel innenfor EØS

§ 4.Generelt

Rugeegg, daggamle kyllinger, avls- og bruksfjørfe skal komme fra godkjent fjørfevirksomhet som står oppført med godkjenningsnummeret på en liste som er offentliggjort av kompetent myndighet i vedkommende land. Virksomheten skal oppfylle følgende vilkår:

1)

på tidspunkt for forsendelse ikke være pålagt offentlige restriksjoner som omfatter fjørfe, og

2)

ikke ligge i et område som er pålagt restriksjoner som følge av utbrudd av smittsom sykdom som fjørfe er mottakelig for.

Opprinnelsesflokken skal ved forsendelse ikke vise symptomer på, eller mistenkes å ha, smittsom fjørfesykdom.

Ved vaksinering av daggamle kyllinger, avls- og bruksfjørfe eller flokk som produserer rugeegg, skal vaksinene være godkjent av offentlig myndighet i landet hvor de benyttes.

0

Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 1053.

§ 5.Helsesertifikat

Med forsendelsen skal det følge et helsesertifikat i original som er underskrevet av offentlig veterinær og utferdiget på et standardformular som angitt i vedlegg C. Sertifikatet skal utstedes på forsendelsesdagen og er gyldig i 5 dager. Hvert sertifikat skal bare omfatte det antall dyr som transporteres fra en driftsenhet til en mottaker. Sertifikatet skal være på ett ark, eller når det er behov for mer enn én side, være utformet slik at sidene utgjør et hele. Stempelet og signaturen skal være i en annen farge enn sertifikatet.

Attestasjon på at vilkår vedrørende salmonellatilleggsgarantier er oppfylt, kan alternativt framgå i eget helsesertifikat, jf. vedtak 95/410/EF, vedtak 2003/644/EF og vedtak 2004/235/EF.

0

Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 110, 6 jan 2005 nr. 10, 13 mai 2009 nr. 509.

§ 5a.Krav til helsestatus

Forsendelser av rugeegg, daggamle kyllinger, avls- og bruksfjørfe, slaktefjørfe og fuglevilt skal oppfylle de dyre- og folkehelsemessige betingelsene som er angitt i de respektive helsesertifikatene i vedlegg C.

0

Tilføyd ved forskrift 13 mai 2009 nr. 509.

§ 6.Rugeegg

Rugeegg skal oppfylle følgende vilkår:

1)

komme fra flokk som i minst seks uker før forsendelse har oppholdt seg i godkjent fjørfevirksomhet,

2)

komme fra flokk som

a)

ikke er vaksinert mot Newcastle disease, eller

b)

er vaksinert med inaktivert vaksine mot Newcastle disease, eller

c)

er vaksinert med levende vaksine mot Newcastle disease minst 30 dager før innsamling av rugeeggene,

3)

komme fra flokk som

a)

har gjennomgått en helseundersøkelse utført av offentlig eller autorisert veterinær i løpet av de siste 72 timer før forsendelse, og som ved tidspunktet for undersøkelsen ikke viste kliniske symptomer på, eller gav grunnlag for mistanke om, smittsom sykdom, eller

b)

har gjennomgått månedlig helseundersøkelse utført av offentlig eller autorisert veterinær og den siste kontrollen er gjennomført i løpet av de siste 31 dager. I så fall skal offentlig eller autorisert veterinær i løpet av de siste 72 timer før forsendelse gjennomgå eierens oppdaterte dokumentasjon av helsetilstanden og forsikre seg om at denne ikke gir grunnlag for mistanke om sykdom. Dersom dokumentasjonen eller annen informasjon gir mistanke om smittsom fjørfesykdom skal veterinæren undersøke flokken for å avkrefte mistanken,

4)

være desinfisert. Desinfiseringen skal godkjennes av offentlig veterinær. I Norge er dette veterinær ansatt i Mattilsynet, og

5)

være merket i samsvar med forordning (EØF) nr. 1868/77.

Dersom det under utruging bryter ut eller blir påvist smittsom fjørfesykdom i flokken som rugeeggene kommer fra og sykdommen kan smitte via egg, skal rugeriet og offentlig myndighet ansvarlig for rugeriet og flokken varsles.

0

Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 110.

§ 7.Daggamle kyllinger

Daggamle kyllinger skal oppfylle følgende vilkår:

1)

stamme fra rugeegg som oppfyller vilkårene i § 6 i denne forskriften. Rugeeggene skal komme fra et rugeri hvor arbeidsrutinene sikrer at de ruges ut atskilt fra egg som ikke oppfyller vilkårene i § 6 nummer 2,

2)

ikke være vaksinert mot Newcastle disease, og

3)

ved forsendelse ikke vise symptomer på, eller mistenkes å ha, smittsom fjørfesykdom.

Daggamle kyllinger, unntatt strutsefugl, som skal settes inn i flokker med avls- eller bruksfjørfe, skal stamme fra flokk som har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det er testet negativt for alle serotyper salmonella i henhold til vedlegg A til denne forskrift, jf. vedtak 2003/644/EF, eller som har gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

0

Endret ved forskrifter 6 jan 2005 nr. 10, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009), 12 des 2013 nr. 1470.

§ 8.Avls- og bruksfjørfe

Avls- og bruksfjørfe skal oppfylle følgende vilkår:

1)

ha oppholdt seg i godkjent fjørfevirksomhet siden klekking eller i minst seks uker før forsendelse,

2)

ikke være vaksinert mot Newcastle disease, og

3)

i løpet av de siste 48 timer før forsendelse ha gjennomgått en helseundersøkelse utført av offentlig eller autorisert veterinær, og ved undersøkelsen ikke ha vist kliniske symptomer på, eller gitt grunnlag for mistanke om, smittsom fjørfesykdom.

Ved innførsel av avls- og bruksfjørfe fra land uten ikke-vaksinerende status hva angår Newcastle disease gjelder følgende tilleggsvilkår:

1)

dyrene skal ha vært isolert i en driftsenhet eller på en karantenestasjon under tilsyn av offentlig veterinær i minst 14 dager før forsendelse. Fjørfe som befinner seg i driftsenheten eller på karantenestasjonen skal de siste 21 dager før forsendelse ikke ha blitt vaksinert mot Newcastle disease. I samme tidsperiode skal det ikke ha vært ført fjørfe inn i driftsenheten eller karantenestasjonen, med mindre de skal utføres. Vaksinasjon er ikke tillatt på karantenestasjonene, og

2)

dyrene skal i løpet av de siste 14 dager før forsendelse ha gjennomgått en representativ serologisk test for påvisning av antistoffer mot Newcastle disease, med negativt resultat.

Avlsfjørfe, unntatt strutsefugl, skal komme fra en flokk som før innførsel har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det er testet negativt for alle serotyper salmonella i henhold til vedlegg A til denne forskrift, jf. vedtak 2003/644/EF, eller skal ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

Bruksfjørfe, unntatt strutsefugl, som skal benyttes til produksjon av konsumegg skal komme fra en flokk som før innførsel har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det i løpet av de siste 10 dager før forsendelse er testet negativt for invasive salmonellaserotyper i henhold til vedlegg B til denne forskrift, jf. vedtak 2004/235/EF, eller ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

0

Endret ved forskrifter 6 jan 2005 nr. 10, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009), 12 des 2013 nr. 1470.

§ 9.Slaktefjørfe

Slaktefjørfe skal komme fra en driftsenhet som:

1)

dyrene har hatt opphold i siden klekking eller i mer enn 21 dager,

2)

ikke er pålagt dyrehelsemessige restriksjoner som omfatter fjørfe, og

3)

ikke ligger i et område som er pålagt dyrehelsemessige restriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom fjørfe er mottakelig for.

Dyrene skal komme fra en flokk som i løpet av de siste 5 dager før forsendelse har gjennomgått en helseundersøkelse utført av offentlig eller autorisert veterinær. Flokken skal ved undersøkelsen ikke ha vist kliniske symptomer på, eller gitt grunnlag for mistanke om, smittsom fjørfesykdom.

Ved innførsel av slaktefjørfe fra land uten ikke-vaksinerende status hva angår Newcastle disease gjelder ett av følgende tilleggsvilkår:

1)

dyr som ikke er vaksinert mot Newcastle disease skal i løpet av de siste 14 dager før forsendelse ha gjennomgått en representativ serologisk test for påvisning av antistoffer mot Newcastle disease, med negativt resultat, eller

2)

dyr som er vaksinert mot Newcastle disease skal i løpet av de siste 14 dager før forsendelse, og på basis av et representativ prøvemateriale, ha gjennomgått en virus isolasjonstest for Newcastle disease, med negativt resultat.

Slaktefjørfe, unntatt strutsefugl, skal komme fra en flokk som i løpet av de siste 14 dager før slakting har testet negativt for salmonella i henhold til vedlegg A til denne forskrift, jf. vedtak 95/410/EF, eller ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.

0

Endret ved forskrifter 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009), 12 des 2013 nr. 1470.

§ 10.Tilleggskrav for fjørfe eldre enn 72 timer til utsetting som fuglevilt

Fjørfe eldre enn 72 timer til utsetting som fuglevilt skal komme fra en driftsenhet som:

1)

dyrene har hatt opphold i siden klekking eller i mer enn 21 dager, og hvor de ikke har vært i kontakt med nylig ankommet fjørfe de siste 14 dager før forsendelse,

2)

ikke er pålagt dyrehelsemessige restriksjoner som omfatter fjørfe, og

3)

ikke ligger i et område som er pålagt dyrehelsemessige restriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom fjørfe er mottakelig for.

Dyrene skal komme fra en flokk som i løpet av de siste 48 timer før forsendelse har gjennomgått helseundersøkelse utført av offentlig eller autorisert veterinær. Flokken skal ved undersøkelsen ikke ha vist kliniske symptomer på, eller gitt grunnlag for mistanke om, smittsom fjørfesykdom.

Bestemmelsene i § 4 første og annet ledd og § 8 første ledd nummer 1 kommer likevel ikke til anvendelse.

§ 11.Partier på færre enn 20 fjørfe eller rugeegg

Bestemmelsene i denne paragrafen kommer ikke til anvendelse for strutsefugl og rugeegg av strutsefugl.

Bestemmelsene i § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 og § 12 kommer ikke til anvendelse for fjørfe eller rugeegg i partier på færre enn 20. Bestemmelsene i § 4 annet og tredje ledd, § 6 første ledd nummer 2, § 7 første ledd nummer 2 og annet ledd, § 8 første ledd nummer 2, annet, tredje og fjerde ledd, § 9 fjerde ledd og § 12 fjerde og femte ledd kommer likevel til anvendelse.

Fjørfe og rugeegg skal komme fra flokk som:

1)

i minst 12 uker eller siden klekking har oppholdt seg innenfor EØS,

2)

ikke er pålagt dyrehelsemessige restriksjoner som omfatter fjørfe, og

3)

ikke befinner seg i et område som er pålagt dyrehelsemessige restriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom fjørfe er mottakelig for.

Alle dyr skal i løpet av den siste måneden før forsendelse ha gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer motSalmonella pullorum og Salmonella gallinarum, med negativt resultat.

Rugeegg og daggamle kyllinger skal komme fra flokk som i løpet av de siste tre måneder før forsendelse har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum, med negativt resultat. Antall prøver skal gjøre det mulig med 95% sikkerhet å oppdage en forekomst av salmonella på 5%.

0

Endret ved forskrift 12 des 2013 nr. 1470.

§ 12.Transport

Bur og transportmiddel skal være utformet slik at:

1)

tap av ekskrementer forhindres og tap av fjær blir minimalt,

2)

dyrene kan inspiseres visuelt, og

3)

rengjøring og desinfisering kan utføres.

Transportmidler og containere, bur, kasser og pakninger som ikke er til engangsbruk skal rengjøres og desinfiseres før de fylles og etter at de er tømt. Rengjøring og desinfisering skal utføres i overensstemmelse med anvisninger fra offentlig myndighet. I Norge er dette veterinær ansatt i Mattilsynet.

Transport skal foregå uten unødig opphold direkte til bestemmelsesstedet. Forsendelsen skal ikke komme i kontakt med andre levende fugler enn fjørfe av samme kategori som oppfyller vilkårene i denne forskriften.

Fjørfe beregnet på innførsel og utførsel må ikke transporteres gjennom et erklært smitteområde for Newcastle disease eller aviær influensa med mindre transporten foregår langs hovedferdselsårer.

Transporten skal foregå etter gjeldende transportregler1 og på en slik måte at dyras helsetilstand blir sikret.

I tillegg skal daggamle kyllinger og rugeegg transporteres i egnede engangspakninger eller i rengjorte og desinfiserte gjenbrukspakninger. Pakningene skal bare inneholde daggamle kyllinger eller rugeegg av samme art, kategori og type fjørfe, og skal komme fra samme fjørfevirksomhet. Pakningene kan grupperes sammen i egnede containere. Antall pakninger i containeren og opplysningene på pakningene skal påføres containeren. Pakningene skal være merket med følgende opplysninger:

1)

landets ISO-kode, samt region dyrene sendes fra,

2)

avsendervirksomhetens sertifiseringsnummer,

3)

antall egg eller kyllinger i hver pakning, og

4)

fjørfeart kyllingene eller rugeeggene tilhører.

I tillegg skal avls- og bruksfjørfe transporteres i kasser eller bur som bare inneholder fjørfe av samme art, kategori og type og skal komme fra samme fjørfevirksomhet. Kassene og burene skal være merket med opprinnelsesvirksomhetens sertifiseringsnummer.

0

Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 110.

1

Forskrift av 2. april 2001 nr. 384 om transport av levende dyr.

Kapittel III. Administrative bestemmelser

0

Kapitlet endret ved forskrift 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009).

§ 13.Tilsyn mv.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23.

0

Endret ved forskrift 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009).

§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0

Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1319, 9 jan 2004 nr. 110, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 24).

§ 15.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak truffet i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0

Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 110, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 26).

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2002.

Fra samme dato oppheves forskrift 31. desember 1998 nr. 1485 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg.

0

Endret ved forskrift 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009, tidligere § 27).

Vedlegg A. Vilkår for salmonella prøvetaking av avlsfjørfe, slaktefjørfe og flokk som daggamle kyllinger stammer fra 

Mikrobiologisk undersøkelse:

Den mikrobiologiske undersøkelsen skal omfatte alle serotyper av salmonella, og skal utføres etter Den internasjonale standardiseringsorganisasjonens standardiserte metode ISO 6579:1993 eller reviderte utgaver, eller etter metoden beskrevet av Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL-metode nr. 71, 4. utgave, 1991) eller reviderte utgaver. 

Prøvetaking:

Det skal tas en samleprøve av avføringen, som skal bestå av enkeltprøver av fersk avføring som hver skal veie minst ett gram. Prøvene skal tas tilfeldig på et visst antall steder i bygningen der fuglene holdes, eller i hver gruppe av bygninger dersom fuglene har fri adgang til mer enn én bygning i driftsenheten. Antall enkeltprøver av avføring som skal tas med sikte på samleprøver, er angitt i tabell 1. 

Tabell 1

Antall fjørfe som holdes i en bygning:

Antall avføringsprøver som skal tas i bygningen eller gruppen av bygninger i driftsenheten

1 - 24

Et antall som tilsvarer antallet fjørfe, men høyst 20

25 - 29

20

30 - 39

25

40 - 49

30

50 - 59

35

60 - 89

40

90 - 199

50

200 - 499

55

500 eller flere

60

0

Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1319, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009, tidligere vedlegg B).

Vedlegg B. Vilkår for salmonella prøvetaking av bruksfjørfe som skal benyttes til produksjon av konsumegg

Den mikrobiologiske undersøkelsen skal omfatte følgende invasive serotyper:

1)

Salmonella gallinarum

2)

Salmonella pullorum

3)

Salmonella enteritidis

4)

Salmonella berta

5)

Salmonella typhimurium

6)

Salmonella thompson

7)

Salmonella infantis

Det skal tas en samleprøve av avføringen, som skal bestå av enkeltprøver av fersk avføring som hver skal veie minst ett gram. Prøvene skal tas tilfeldig på et visst antall steder i bygningen der fuglene holdes, eller i hver gruppe av bygninger dersom fuglene har fri adgang til mer enn én bygning i driftsenheten.

Antall prøver skal gjøre det mulig å oppdage med 95% sikkerhet en forekomst av salmonella på 5%.

Den mikrobiologiske undersøkelsen skal utføres etter Den internasjonale standariseringsorganisasjonens standardiserte metode ISO 6579:1993 eller reviderte utgaver, eller etter metoden beskrevet av Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL-metode nr. 71, 4. utgave, 1991) eller reviderte utgaver.

0

Overskriften endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1319, 18 des 2008 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2009, tidligere vedlegg C).

Vedlegg C. Helsesertifikater til bruk ved innførsel og utførsel innenfor EØS 

Linke deg inn her så finn du det: 

ovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-28-1616?q=samhandel%20med%20fjørfe

Henta frå Mattilsynet.no

http://www.123hjemmeside.no/Ladeoppdrett/38104061

Mvh Sylvi

Nyeste kommentarer

17.01 | 17:21

Hei! Er det noen som kan skaffe meg noen halefjær fra påfugl? Løse fjær som naturlig faller av er glimrende. Skal brukes til fluebinding

30.06 | 08:34

Hei
Er det noen som har indisk løpeender for salg? Er interessert både i voksne, kyllinger og rugeegg.

13.02 | 16:35

Noen som har ruge egg av isabellafarget Brahma?

11.12 | 16:13

Hei noen her som har brakel /eller driver med de?

Del denne siden